Varovanje okolja

Matrika skrbi za okolje Ponujamo številne rešitve, ki so ali zakonsko zahtevane (zakon o varstvu okolja, zakon o ohranjanju narave,..) ali pa samo pripomorejo k boljšim okoljskim rešitvam

 • okoljska poročila za DPN, OPN, OPPN
 • ocena sprejemljivosti na varovana območja narave
 • poročila o vplivih na okolje (PVO)
 • modeli, meritve hrupa
 • izdelava OPPN, OPN ter večino strokovnih podlag iz ZUreP-3
 • program opremljanja stavbnih zemljišč
 • elaborati ekonomike
 • projektiranje sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda
 • načrti gospodarjenja z (gradbenimi) odpadki
 • okoljski pregledi podjetij in lokacij
 • agrovoltaika

Za uporabnike aplikacije