Reference s področja: OKOLJE

Okoljska poročila za občinske prostorske načrte (OPN) občin:

 • Mozirje, Mežica, Gornji Grad, Žiri, Solčava, Kamnik, Nazarje, Ljubno, Luče, Rečica ob Savinji, Cirkulane, Zreče, Mislinja, Dravograd, Gorje, Podvelka, Zavrč, Vuzenica, Gorišnica, Ribnica na Pohorju, Črna na Koroškem

Okoljska poročila za občinske podrobne prostorske načrte (OPPN):

 • Stanovanjsko naselje Levec-Žalec, Industrijska cona Podgorje-Kamnik, Stanovanjsko naselje Vešter-Škofja Loka, Termalna riviera Lucija-Piran, Kamnolom Kot 1-Ribnica, Poslovna cona Tezno-Maribor, Industrijska cona Beltinci, Bencinski servis Breg pri Polzeli

Poročila o vplivih na okolje za naročnike:

 • Pivka d.d., Cestno gradbeno podjetje Novo mesto d.d., Občina Lašče, Občina Zavrč, Občina Gorišnica

Okoljski pregledi (auditi / due dilligence) podjetij (sodelovanje z ERM Germany, ERM USA):

 • LEK d.d. (vse lokacije v SLO), GE Healthcare Croatia d.o.o. (Hrvaška), Tobačna d.d., Kvasac d.o.o. (Hrvaška), Agrokor d.d.-Konzumovi megacentri (Hrvaška), TAPI Croatia (Pliva Hrvaška)

Sistem ravnanja z odpadki za:

 • Psihiatrična klinika Ljubljana, DC Bled d.o.o., Itas-Cas d.o.o.

Študija izvedljivosti posega v prostor in popisi ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov:

 • Mlake d.o.o, Inpro 22 d.o.o., Kaliopa d.o.o., Občina Lukovica, Hofer trgovina d.o.o., Občina Podvelka, Občina Dravograd, Občina Vuzenica

Kmetijski elaborati za OPN občine:

 • Gorje

Program opremljanja stavbnih zemljišč (komunalni prispevek):

 • Občina Dravograd (OPN), Občina Polzela (OPN), Marina Portorož d.d. (OPPN), Občina Mozirje (OPN), Industrijska cona Podgorje-Kamnik (OPPN), Poslovna cona LO-4/4 Žalec (OPPN), Občina Gorišnica (OPN), Občina Kočevje (OPN)

Okoljsko projektiranje:

 • PGD/PZI kanalizacija in ČN Dane (80 PE)
 • Strateški in operativni program razvoja kanalizacije v občini Ribnica
 • Strateški in operativni program razvoja kanalizacije v občini Polzela

Prostorsko načrtovanje:

 • OPPN kamnolom Josipdol

Za uporabnike aplikacije